خانه » کار بر روی خطوط گرم

کار بر روی خطوط گرم

فیلم زیر کار بر روی خطوط گرم برق و خطرات بالقوه آن را نشان میدهد