خانه » غرق شدن بیل مکانیکی

غرق شدن بیل مکانیکی

در این فیلم خطر غرق شدن بیل مکانیکی را در اثر اشتباه افراد و انجام کار نا ایمن مشاهده می کنید