خانه » سقوط جرثقیل

سقوط جرثقیل

سقوط جرثقیل روی پلی در نیویورك سقوط یك جرثقیل بزرگ روی پلی به نام تاپان زی در شهر نیویورك منجر به مسدود شدن مسیر و پل و ایجاد ترافیك شدید در این مسیر شد.