خانه » انواع جوشکاری و معایب آنها

انواع جوشکاری و معایب آنها

در این بخش با انواع جوشکاری و معایب آنها آشنا میشوید 

تهیه کنددگان: مرتضی محمدی، علیرضا دانشور

استاد راهنما: مهندس محسن صفاکار