خانه » ایمنی جرثقیل

ایمنی جرثقیل

ایمنی جرثقیل و انواع آنها 

تهیه کنندگان: گودرز کیانی، محمد محمدی

استاد راهنما: مهندس محسن صفاکار