خانه » آموزش

آموزش

دوره های آموزشی درحال برگزاری در این مجموعه با توجه به نیاز صنایع گوناگون در عرصه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) طراحی شده که مورد تایید موسسات و سازمانهای معتبر ایران  و بین المللی می باشند.

لازم به ذکر است که در پایان دوره های آموزشی به فراگیران اعم از سازمانی یا آزاد گواهینامه  معتبر داخلی یا اینترنشنال پایان دوره اعطا میگردد.