خانه » آتش سوزی تانکر سوخت

آتش سوزی تانکر سوخت

آتش سوزی تانکر سوخت

آتش سوزی تانکر سوخت به علت استفاده از چراغ قوه غیر استاندارد