خانه » سقوط درخت بر روی خودرو

سقوط درخت بر روی خودرو

به علت رعایت نکردن اصول ایمنی و نبستن مسیر عبور خودروها سرنشینام خودرو جان خودشان را از دست می دهند