خانه » انفجار گاز پروپان در پتروشیمی خارک 1389

انفجار گاز پروپان در پتروشیمی خارک 1389

فیلم تجزیه و تحلیل و بررسی انفجار گاز پروپان در پتروشیمی خارک 1389