خانه » آتش گرفتن افراد بر اثر بی احتیاطی

آتش گرفتن افراد بر اثر بی احتیاطی

فیلم آتش گرفتن آتش نشان و یکی از بازدید کنندگاه تمرین حریق بر اثر بی احتیاطی