خانه » مقدمات آتش نشانی

مقدمات آتش نشانی

فیلم نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی و مقدمات حریق ( زبان اصلی)