خانه » ایمنی ساختمان (نظام مهندسی)

ایمنی ساختمان (نظام مهندسی)

لیست دوره های مرتبط با مهندسی عمران و شهرسازی در جدول زیر منتشر شده است:

ردیف

نام دوره های ایمنی ساختمان (نظام مهندسی)

مدت دوره (ساعت)

1 حوادث ناشی از کار و بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث 16
2 سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS 16
3 اصول بازرسی HSE 16
4 اصول گزارش نویسی در HSE 16
5 مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 16
6 ایمنی در انبارداری 16
7 ایمنی در کار با انواع چرثقیلها 8
8 ایمنی حمل و نقل با لیفتراک 8
9 ایمنی در بالابرها و آسانسور 16
10 اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی 16
11 ایمنی جوشکاری و برشکاری 16
12 ایمنی داربست 16
13 کار در ارتفاع 16
14 ایمنی در گودبرداری و حفاری 16
15 ایمنی در برق 16
16 ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی 16
17 ایمنی کار در فضای بسته و محدود 16
18 ایمنی کار با انواع ماشین آلات صنعتی 24
19 ایمنی در کارگاه های صنعتی 16
20 ایمنی در کارگاههای سد سازی 16
21 نظم و انظباط کارگاهی (5S) 24
22 اصول HSE در بارگیری و حمل نقل زمینی 16
23 مبانی حریق 16
24 مواد شیمیایی زیان آور در محیط کار 16
25 برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS 16
26 بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آن 8
27 کمکهای اولیه مقدماتی 16
28 ارگونومی عمومی 16
29 الزامات HSE پیمانکاران 24
30 انواع خطرات و مدیریت ریسک در کارگاهها 16
31 تهیه و تدوین HSE PLAN و مدیریت آن 16
32 روشهای آموزش و فرهنگسازی HSE در کارگاهها 16
33 الزامات و تمهیدات زیست محیطی و مدیریت پسماند 24
34 انواع بیمه (تامین اجتماعی، مسئولیت، اموال، اشخاص) 8
35 مبانی محیط زیست 8
36 تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد مديريت زيست‌محيطي (ISO- 14001) 24
37 مميزي داخلي استاندارد مديريت زيست‌محيطي  (ISO- 14001) 24
38 مميزي داخلي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS- 18001) 24
39 تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS- 18001) 24
40 تجزیه و تحلیل خطر (HOZOP) 24
41 انواع خطرات و مدیریت ریسک در کارگاهها 16
42 ایمنی در طراحی و مهندسی 16
43 ارزیابی و تکنیکهای ریسک  16
44 عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار  24
45 سیستمهای ایمنی  (انواع حفاظها)  16
46 ارزیابی محیط کار توسط نرم افزار ارگونومی  16
47 ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار  16
48 پروانه های کار گرم و سرد  8