خانه » ایمنی در سازمانها و ادارات

ایمنی در سازمانها و ادارات

ردیف

دوره های ایمنی سازمانها و ادارات

مدت دوره (ساعت)

1. مقررات و اصول HSE 12
2. اصول بازرسی HSE 16
3. اصول گزارش نویسی در HSE 16
4. سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE 16
5. الزامات HSE پیمانکاران 24
6. سناریو نویسی و تجزیه و تحلیل شرایط اضطررای 16
7. مبانی پدافند غیرعامل 16
8. مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 16
9. اصول و برنامه ریزی مدیریت بحران 16
10. حوادث ناشی از کار 16
11. بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث 24
12. آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور 16
13. ارگونومی عمومی 16
14. بهداشت حرفه ای 8
15. بیماریها و عوارض شغلی در صنایع 24
16. بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آن 8
17. کمکهای اولیه مقدماتی 16
18. کمک های اولیه پیشرفته و امداد و نجات 40
19. مدیریت عملیات امداد و نجات 16
20. امداد و نجات در زلزله 16
21. امداد در سوانح و حوادث طبیعی 16
22. آمادگی و مقابله در سوانح 16
23. ایمنی در برق 16
24. مبانی حریق 16
25. مباني محيط زيست 8
26. تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد مديريت زيست‌محيطي (ISO- 14001 ) 24
27. مميزي داخلي استاندارد مديريت زيست‌محيطي  (ISO- 14001 ) 24
28. مميزي داخلي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS- 18001) 24
29. تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي ((OHSAS- 18001)) 24
30. تجزیه و تحلیل خطر (HOZOP) 24
31. ارزیابی محیط کار توسط نرم افزار ارگونومی 16
32. انواع بیمه ( تامین اجتماعی، مسئولیت و …..) 8
33. نظم و انظباط کارگاهی (5S) 24
34. کلیات بهداشت حرفه ای 8
35. عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار 24