خانه » خاموش کننده گازکربنیک

خاموش کننده گازکربنیک

فیلم آشنایی با کپسول گاز کربنیک به زبان انگلیسی

http://www.aparat.com/v/rbgEt