خانه » Filling Blind

Filling Blind

فاجعه بر اثر بیش از حد پر کردن مخازن به زبان اصلی
تهیه شده در : (U.S Chemical Safety Board (CSB

http://www.aparat.com/v/xL3u8