خانه » وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی

از آنجایی که در مواقعی کنترل بخش مهمی از عوامل زیان آور شغلی در منبع تولید و مسیر انتقال عملی نبوده یا بسیار مشکل می باشد تنها راه حل باقیمانده تجهیز پرسنل به وسایل حفاظت فردی مناسب و استاندارد خواهد بود بنابراین کاربرد وسایل حفاظت فردی به عنوان آخرین راه مقابله با مخاطرات متنوع محیط کار محسوب می شود.

اهداف وسایل حفاظت فردی:

  1. شناخت وسایل حفاظت فردی و نحوه صحیح بکارگیری آنها
  2. شناخت و انتخاب تجهیزات حفاظتی و روش آزمون و سنجش کارایی آنها
  3. آشنایی با کارهای خطرناک و روشهای شناسایی شانها و محوه استفاده از دستگاهایتنفسی