خانه » مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

HSE-MS نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند؛ که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله‌ها نظامی واحد به نام HSE تشکیل شد که در برخی صنایع نیز کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید (HSEQ).  به عبارتی ساده‌تر استاندارد HSE روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود.

هدف از ايجاد نظام مديريت HSE

”  ارائه روشی است هدفمند بر پايه استانداردهای موجود برای حصول اطمينان از اينكه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمينه بهداشت، ایمنی و محيط زيست بطور دقيق تعيين و بطور موثر حذف و يا كنترل می گردد.” نظام مديريت بهداشت، ایمنی و محيط‌زيست بخشی از نظام مديريت كل جاري در سازمان می باشد و برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط مشی بهداشت، ایمنی و محيط‌ زيست تلاش می نماید تا راهگشای روشهای اصول مديريت ریسکهای بهداشت، ایمنی و محيط‌زيست مربوط به فعالیتهایشركت گردد.

 

هدف از ايجاد سيستم مديريت

ایمنی در محیط کار