خانه » بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

به طور کلی می توان گفت علم بهداشت حرفه ای ترکیبی از علوم پزشکی و مهندسی است که یکیIllustration depicting a sign with an Occupational Health concept. از برنامه های اصلی آن مطالعه شرایط نا مناسب محیط کار یا به عبارتی بررسی و شناسایی عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی است.

اهداف کلیات بهداشت حرفه ای:

  1. آشنایی با فعالیتهای بهداشت حرفه ای
  2. آشنایی با قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای و طب کار
  3. آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور و قوانین و مقررات مرتبط در سطح ملی و بین المللی