خانه » نجات عابر توسط تیر چراغ برق

نجات عابر توسط تیر چراغ برق

لحظه تصادف در تقاطع و نجات عابر توسط تیر چراغ برق

http://www.aparat.com/v/w89LN