خانه » عوامل فیزیکی

عوامل فیزیکی

عوامل زیادی در محیط کار مانند صدا، نور، ارتعاش و غیره تاثیر مستقیمی در بازده کارگران و کارکنان سازمانها دارند که در این بخش به بررسی تاثیر اینگونه عوامل میپردازیم.

اهداف عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار:

  1. شناخت کلیات و استانداردهای عوامل طیان آور محیط کار
  2. افزایش سطح آگاهی عمومی در مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار
  3. آشنایی با تجهیزات و روشهای اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار