خانه » حد آستانه مجاز

حد آستانه مجاز

اصطلاح حد آستانة مجاز (TLV) كه معادل حداكثر تراكم مجاز يا حد تماس مجاز شناخته شده است، در سم‎شناسي صنعتي و بهداشت حرفه‎اي حدود مجاز تماس كارگران را با مواد سمي گوناگون بيان مي‎كند. در كشورهاي پيشرفته از سالها پيش مقادير مجاز سموم مختلف براي كارگران در پيشه‎هاي گوناگون تعيين شده و مورد استفاده قرار مي‎گيرد. در امريكا، انجمن دولتي متخصصان بهداشت صنعتي (ACGIH)، سازمان كار امريكا (OSHA) و انستيتوي ملي بهداشت و ايمني (NIOSH) همه ساله مقادير حدود آستانه مجاز را براي تعداد زيادي از سموم و مواد شيميايي به صورت مجموعه‎اي منتشر مي‎سازند.