خانه » انواع گازیاب

انواع گازیاب

گاز یاب هاي ثابت )آشکار سازهاي گازها(تجهیزاتی هستند که در تأسیسات و مکان هایی که احتمال نشت گازهاي قابل اشتعال و گازهاي سمی وجود داشته باشد نصب می شوند و با سنسورهاي بکار رفته در آن که نسبت به هرگونه گاز سمی و گازهاي قابل اشتعال مثل: گاز طبیعی )متان– اتان– پروپان– بوتان– هگزان و(… اسیتیلن، بنزین، الکل ها، تینر و… حساس هستند به سه طریق وجود گاز را اعلام می کنند:  -1چراغ چشمک زن در محل  -2بوق یا آژیر در محل  -3چراغ و بوقی که در اطاق کنترل  control roomاعلام خطر می نمای .دن این دستگاه ها شامل مشخصات زیر می باشند :

  • این دستگاه ها مجهز به سیستم شعله یاب می باشند. سنسورهاي این دستگاه ها نسبت به اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز حساس بوده و به همین سبب وجود هرگونه جرقه یا شعله را اعلام خطر می نمایند.
  • این دستگاه ها مجهز به دودیاب ها می باشند که نه تنها در صنایع بلکه در اماکن اداري، انبارها، بعضی از اماکن مسکونی م) خصوصاً پیش ساخته هاي سلولزي و( … مشاهده میشوند.
  • این دستگاه ها مجهز به سیستم حرارت سنج نیز می باشند. حرارت سنج ها ابزار یا وسایلی هستند که بر روي: محفظه هاي احتراق ماشین آلات درونسوز، یاتاقان ها، اگزوزها، دودکش ها و ه به منظور کنترل دما )حرارت ه ب( لحاظ پیشگیري از سوختن قطعات یاد شده و در نتیجه ایجاد آتش سوزي بکار برده می شوند.

دستگاه هاي تعبیه شده  F & Gدر تأسیسات )سیستم اعلام کننده نشت گاز و حریق از انواع دستگاه هاي گاز یاب ثابت می باشند.) (Fire & Gas Alarm Systemاین دستگاه ها در نقاطی از تأسیسات که احتمال نشت گازهاي سمی، گازهاي قابل اشتعال، جرقه و یا آتش سوزي وجود داشته باشد نصب می گردند. مجموعه این سیستم آشکار سازي موارد اشاره شده فوق و در نقاط حساس و پرخطر راه اندازي اطفائیه هاي خودکار را به عهده دارد. در بخش هاي بعدي توضیحات بیشتر ارائه خواهد گردید

انواع گازیاب

به ما بپیوندید

www.hse-eng.ir

https://telegram.me/hseeng1

https://www.instagram.com/hseengineering

http://www.aparat.com/www.hseeng.ir