خانه » فرم آیین نامه مقرارت بهداشتی رستوران

فرم آیین نامه مقرارت بهداشتی رستوران

آئین نامه مقررات بهداشتی
فصل اول- بهداشت فردى
ماده -1کلیه متصدیان و کارگران و اشخاص که در مراکز تهیه و تولید و توزیع و نگهدارى و فـروش و وسـایط نقلیـه حامل مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى بهداشتى و اماکن عمومى اشتغال دارند. موظفند دوره ویژه بهداشت عمومى را بترتیبى که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تعیین و اعلام مىنماید گذرانده و گواهینامه معتبـر آنرا دریافت دارند.
تبصره -1مدیریت و یا تصدى و اشتغال بکار در هر یک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسـایط نقلیـه موضوع آییننامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده یک ممنوع است.
تبصره -2استخدام یا بکارگیرى اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در مـاده یـک ایـن آیـیننامـه در هـر یـک از کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است
ادامه مطلب را در لینک زیر مطالعه نمایید

فرم آیین نامه مقرارت بهداشتی رستوران

به ما بپیوندید

www.hse-eng.ir
https://telegram.me/hseeng1
https://www.instagram.com/hseengineering
http://www.aparat.com/www.hseeng.ir