خانه » چگو نگی كنتر ل صدا با تو جه به نو ع صنعت

چگو نگی كنتر ل صدا با تو جه به نو ع صنعت

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق
شماره استاندارد 83 – 50
مراحل انجام پروژه به شرح ذيل است:
مرحله اول : شناخت
• مطالعه و شناخت مشاغل مختلف در صنعت برق و تجزيه و تحليل هر يك از مشـاغل از ديدگاه ايمني ) (Job safety analysis و طبقه بندي آن براساس مخاطرات موجود در هر حرفه.
• مطالعه و شناخت استانداردهاي جهاني از جمله )) ((IEC ،BSو ) (ISOو …
• مطالعه و شناخت لوازم حفاظت فردي مورد استفاده در بخشهاي مختلف صنعت برق به تفكيك در ايران و چند كشور صنعتي از طريق پرسشنامه هاي آماري و بانكهاي اطلاعاتي و همچنين كسب تجارب از، دست اندركاران و كارشناسان.
• بررسي مقررات و قوانين مربوط به لوازم حفاظت فردي

@hsekhorasan.در برق ppe استاندارد (2) (2)

به ما بپیوندید
www.hse-eng.ir
https://telegram.me/hseeng1
https://www.instagram.com/hseengineering
http://www.aparat.com/www.hseeng.ir.