خانه » راهنماي تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي EI شرکت ملی نفت ایران

راهنماي تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي EI شرکت ملی نفت ایران

كشور ما با توجه به منابع انساني و طبيعي قابل توجه و قابليتهاي بالقوه موجود، از پتانسيل بالايي در جهت رشد و توسعه صنعتي برخوردار است. از طرفي به واسطه واقع شدن در منطقهاي با شرايط اقليمي نيمه خشك و خشك داراي محيطزيست بسيار آسيبپذيري ميباشد. لذا اتخاذ روشهاي مناسب و استفاده از ابزارهاي مديريت زيستمحيطي در برنامههاي توسعه صنعتي و همچنين برقراري يك نظام پويا براي مواجهه صحيح با آلودگي و تخريبهاي احتمالي به عنوان يكي از اركان توسعه پايدار ضروري به نظر ميرسد. انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي و به كارگيري نتايج آن مجريان طرحها را قادر ميسازد قبل از هرگونه عمليات احداث يا بهرهبرداري، از پيامدهاي زيست محيطي پروژه آگاه شده و راهكارهاي مناسب كنترل آثار منفي زيستمحيطي را در دوران طراحي، اجراء و بهرهبرداري بكار گيرند. در اين خصوص بر اساس مصوبات شورايعالي حفاظت محيطزيست، بسياري از طرحها و پروژههاي توليدي و خدماتي (از جمله بسياري از طرحهاي صنعت نفت) در فهرست پروژههايي قرار ميگيرند كه مجريان آن موظفند در مرحله امكان- سنجي و مكانيابي نسبت به انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيستمحيطي و تهيه گزارشات مربوطه اقدام نمايند.

اين راهنما با هدف ايجاد روشي يكسان در سطح شركت ملي نفت ايران به منظور حصول اطمينان از انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها در زمان مناسب و با كيفيت مطلوب و به صورت كاربردي و در راستاي ارتقاء شرايط محيطزيست كشور و تسهيل در فرآيند تعامل و اخذ مجوز زيست محيطي از سازمان حفاظت محيطزيست و جلوگيري از موازي كاري و صرف هزينه و وقت اضافي تهيه گرديده است.

برای مطالعه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید

راهنماي تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي EI

 

به ما بپیوندید

www.hse-eng.ir

https://telegram.me/hseeng1

https://www.instagram.com/hseengineering

http://www.aparat.com/www.hseeng.ir