خانه » بیماریهای شغلی

بیماریهای شغلی

به طور کلی می توان گفت علم بهداشت حرفه ای ترکیبی از علوم پزشکی و مهندسی است که یکی از برنامه های اصلی آن بیماریهای ناشی از کار است.

اهداف بیماریهای شغلی:

  1. شناخت انواع، علل و نحوه ثبت و تجزیه و تحلیل بیماریهای شغلی
  2. آشنایی با بیماریهای شغلی و نحوه پیشگیری از آنها
  3. مدیریت پسماندهای بیمارستانی