خانه » برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) آمونیاک

برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) آمونیاک

نام شيمياىى گاز آمونياک
نامهاى مترادف آنهيدروس آمونياک، آمونيک
٧٦٦٤-٤١-٧ CASشماره
٢٣١-٦٣٥-٣ EINECS شماره
خانواده شيمياىى گازغيرآلى، ترکيب غير آلى نيتروژن، بيس غيرآلى، هيدرىد نيتروژن
وزن مولکولى ١٧/٠٣
فرمول شيمياىى NH

برای مطالعه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید 

گاز امونیاک

به ما بپیوندید

https://telegram.me/hseeng1

https://www.instagram.com/hseengineering

http://www.aparat.com/www.hseeng.ir