خانه » روانشناسی کار

روانشناسی کار

در جهان امروز، تقریباً هیچ فعالیت و حرفه اي یافت نمی شود که به درك و اندیشه انسانی وابسته نباشد؛ در نتیجه روانشناسی با زندگی انسان مدرن پیوندي ناگسستنی ایجاد کرده است بعلاوه رشد علم، تکنولوژي و سطح رفاه عمومی، موجب شده تا آدمی وقت بیشتري براي تفکر و اندیشه پیدا کند؛ بنابراین مسائل و چالشها در میان افکار و ذهنیات بشر پدید می آید که نیاز به یافتن راه حل، درمان و پیشگیري را دو چندان می کند؛ راه حلی که امروزه روانشناسی طلایه دار آن است . روانشناسی کار اصطلاحی اروپایی براي مطالعه و بررسی علمی رفتار انسان ها در محیط کار و اثرات متقابل آنها است