خانه » آئين نامه ايمني در معادن

آئين نامه ايمني در معادن

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت روابط كار، اداره كل بازرسي كار

آيين نامه ايمني در معادن

فصل اول: تعاريف

1سرپرست معدن:

شخصي است كه توسط دارنده پروانه عمليات معدني به اين سمت منصوب ميشود و مسئوليت كليه عمليات معدن را به عهده دارد.

2مسئول فني:

مسئول فني بر اساس مفاد قانون نظام مهندسي معدن، شخصي است كه اداره كليه امور فني معدن را عهده دارد و توسط دارنده پروانه عمليات از ميان اعضاي سازمان نظام مهندسي معدن انتخاب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي ميشود.

3مسئول ايمني:

مسئول ايمني هر معدن نظارت بر ايمني عمليات معدن را به عهده داشته و توسط دارنده پروانه عمليات به اين سمت منصوب ميشود. ضوابط و حدود صلاحيت مسئول ايمني منطبق با مفاد قانون كار و قانون نظام مهندسي معدن و از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين ميشود. جانشين مسئول ايمني نيز تابع همينشرايط است.

برای مطالعه آیین نامه ایمنی آيين نامه ايمني در معادن تهیه شده در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  به لینک زیر مراجعه نمایید

آئين نامه ايمني در معادن

به ما بپیوندید

www.hse-eng.ir

https://telegram.me/hseeng1

https://www.instagram.com/hseengineering

http://www.aparat.com/www.hseeng.ir