خانه » محیط زیست

محیط زیست

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.

اهداف محیط زیست:

  1. شناخت کلیات محیط زیست
  2. آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت محیط زیست (ISO14001)
  3. شناخت روشهای ممیزی داخلی استاندارد مدیریت زیست محیطی (ISO14001)
  4. مدیریت پسماندهای خطرناک