خانه » نخستین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

نخستین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

نخستین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

محورهاي همايش: 
جنگلداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

مرتع داری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

آبخیزداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

محیط زیست و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

شیلات و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

محور ویژه1: تغییر اقلیم و چالش های تأمین منابع آبی در زاگرس مرکزی

محور ویژه2: زوال بوم سازگان های زاگرس مرکزی

تاریخ های مهم : 

ارسال متن کامل مقاله: 1394/10/15الی 1395/04/15

نتایج داوری مقالات: 1395/05/01

ثبت نام شرکت کنندگان: 1394/10/15 الی 1395/05/15

آدرس دبيرخانه: ثبت نام و ارسال مقاله از طریق سایت همایش

محل برگزاري: شهر کرد – دانشگاه شهر کرد

سايت همايش: http://conf.isc.gov.ir/zagros95