خانه » دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

محورهای همایش :

ارگونومی فیزیکی و سخت افزار(طراحی محصول)

ارگونومی شناختی(طراحی نرم افزار، خطای انسانی، عملکرد شغلی)

ارگونومی سازمانی و مشارکتی(طراحی سازمانی، استرس شغلی، بهره وری، کیفیت)

ارگونومی محیطی

ارگونومی فرهنگی و اجتماعی

ارگونومی توانبخشی(سالمندی، توانمندسازی، معلولیت)

ارگونومی و ایمنی

تاریخ های مهم :

تاریخ برگزاری همایش: 28/7/95 لغایت 30/7/95

تاریخ ارسال چکیده مقالات: 01/11/94  لغایت 31/03/95

دبیرخانه همایش :

آدرس دبیرخانه همایش: شیراز-بلوار رازی-دانشکده بهداشت-دفتر مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

تلفکس: 37250053-071

پست الکترونیکی: bice2@sums.ac.ir

پایگاه همایش :bice2.sums.ac.ir

www.occupationalhealth.ir/forum