خانه » دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع

دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع

“توسعه” ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آرﻣﺎنهای ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي اﻣﺮوز اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮﻟﻔـﻪ های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ  ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود . اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫAPP10007_Color_72ﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ  ﻣﻨﻈـﻮر اﯾﺠـﺎد زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺷـﻬﺮ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ است. اﯾﻦ  ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺟﺎ
ﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﻣﺤـﯿﻂ زیست داراي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﻣﯽ باشند. از این رو ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﭘﺮوژ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈـﺎم ﻣﻨـﺪ و ﺗﺤـﺖ کنترل از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي مدیران ارشد سازمانهای ذیربط می باشد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع برای آشنایی بیشتر با دستورالعملهای ایمنی کار در ارتفاعمی پردازیم که در صنایع عمرانی از مهمترین و پرکاربردترین قوانین می باشد.