خانه » مجوز انجام کار (در صنعت نفت)

مجوز انجام کار (در صنعت نفت)

به علت استفاده از مواد قابل اشتعال و انفجار در صنعت نفت، حوادث خطرناکی اتفاق می افتد که برای جلوگیری از وقوع آنها سیستمهای ایمنی نقش اساسی را ایفا می کنند. برطبق روش متداول در صنايع نفت هيچ يك از گروههاي تعميرات‌ـ بازرسي فني و غيره نمي‌تواند كاري را روي وسائلي كه توسط گروه ديگري اداره و كنترل مي‌شود انجام دهد مگر با صدور پرمیت كار كه به امضاي سرپرستان آن وسايل كه بنام مسئولين محوطه ناميده مي‌شوند رسيده باشد.