خانه » ورود به فضای محدود

ورود به فضای محدود

ایمنی فضاهای محدود

فضاهای بسته، فضاهایی هستند که ورود و خروج از آنها مشکل بوده و به اندازه ای بزرگ هستند که انسان می تواند درون آن به کار بپردازد ولی اساسا برای استقرار انسان در داخل آن طراحی نشده اند با این حال، کارگران مجبورند هر از گاهی برای بازرسی درون آنها، بستن نشتی ها، انجام تعمیرات یا حتی نجات افراد وارد فضاها شوند.