خانه » Fire Extinguisher Training

Fire Extinguisher Training

آتش‌سوزي يكي از خطرناك‌ترين پديده‌هايي است كه خسارت جاني و مالي زيادي بوجود مي‌آورد. در بررسي آمارها و علل آتش سوزي‌هاي كشورهاي مختلف صنعتي چنين نتيجه گرفته شده است كه قريب 75 الي 80 درصد آتش سوزي‌ها قابل پيش‌بيني و پيشگيري مي‌باشند و چنانچه علاج واقعه قبل از وقوع گردد، قريب 75% خسارات ساليانه ناشي از حريق كاسته مي‌شود كه رقم بسيار قابل توجهي است و براي 25% بقيه بايد به موثرترين ادوات و تجهيزات  آتش نشاني مجهز شد.