خانه » تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان

تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان

هیچکس انتظار وقوع بلا و یا شرایط اضطراری را به ویژه مواردی که بر خود فرد، کارکنان و کسب و کارش تاثیر گذارد، ندارد. با این حال واقعیت مسلم این است که بلایا و شرایط اضطراری ممکن است در هر لحظه، برای هر کس و در همه جا رخ دهند لذا باید پیش بینی ها و اقدامات لازم را در این زمینه مبذول داشت.