خانه » استفاده از hozap در ارزیابی ریسک

استفاده از hozap در ارزیابی ریسک

ارزيابي ريسك يك فرآيند جمع‌آوري اطلاعات براي اتخاذ تصميمات علمي و شفاف براي تعيين سطح ريسك مربوط به يك خطر است. در واقع ارزيابي ريسك يك روش ساختار يافته و سيستماتيك براي شناسايي خطرات و برآورد ريسك براي رتبه‌بندي تصميمات جهت كاهش ريسك به يك سطح قابل قبول است.