خانه » Heat-and-Humidity

Heat-and-Humidity

به طور کلی می توان گفت علم بهداشت حرفه ای ترکیبی از علوم پزشکی و مهندسی است که یکی از برنامه های اصلی آن بیماریهای ناشی از کار است.