خانه » ارگونومی اداری

ارگونومی اداری

ارگونومی علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را  با توجه به توانايergonomics_1ي هايي جسمي-فكري و محدوديت ها و علائق انسانها، طراحي نمايد. ارگونومى در اصل واژه اى يونانى است كه از تركيب ERGO به معنى كار و نوموس NOMS به معناى قاعده و قانون تشكيل شده است.